Program Transformasi Kerajaan (GTP) : Apa pula kata Pembangkang?

Program Transformasi Kerajaan (GTP) diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan April 2009, dan akan diterajui oleh beliau. Dua objektif GTP adalah – pertama, untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat; dan kedua, memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 – untuk Malaysia mencapai status negara maju sepenuhnya.

Enam NKRA telah dikenalpasti untuk menuju ke arah transformasi Kerajaan dan ianya adalah:


Membenteras Rasuah

Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar

Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar

Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar

Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isirumah Berpendapatan Rendah

Mengurangkan Jenayah

Maklumat lanjut di sini.

Post a Comment