Program Transformasi Kerajaan (GTP) : Apa pula kata Pembangkang?

Program Transformasi Kerajaan (GTP) diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada bulan April 2009, dan akan diterajui oleh beliau. Dua objektif GTP adalah – pertama, untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat; dan kedua, memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 – untuk Malaysia mencapai status negara maju sepenuhnya.

Enam NKRA telah dikenalpasti untuk menuju ke arah transformasi Kerajaan dan ianya adalah:


Membenteras Rasuah
video

Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar
video

Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar

video

Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar

video

Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isirumah Berpendapatan Rendah

video

Mengurangkan Jenayah

video

Maklumat lanjut di sini.

Post a Comment